اخبار جدید

KBO، کابال رشوه خواری مشکوک مربوط به حقوق پیوند را جستجو کرد

سئول، 31 (یونهاپ) -- دادستان ها به بیسبال کره (KBO)، لیگ بیسبال کره، و وابسته به آن روز جمعه یورش بردند زیرا در بازی های بیسبال جنگلی مشکوک به رشوه گیری بودند.

بازرسان سئول.
دادستان‌های میانی به دبیرخانه KBO سئول و KBOP فرستاده شدند، که حقوق پخش استاندارد لیگ، شواهد و مدارک به هم پیوسته است.

دادستان مربوط به اتهامات رشوه‌دهی مربوط به KBO و گروه است، ورزشی که کانال‌های کابلی BX ویژه ورزش، SPOTV را پخش می‌کند.
.

دادستان‌های KBO در مورد حقوق انشعاب به نفع خود عمل کردند.

غروب قبل از آن که KBO 2023 خاموش بود.

بیسبال کره (یونهاپ)

pbr@yna.
co.
kr
(END)