اخبار جدید

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 14 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در همین راستا در ساعت 11:00 صبح در اطراف Yonhap Infomax، آژانس مالی و تقویتی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%) )

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
48 3.
48

2-M 3.
46 3.
46

3-M 3.
43 3.
44< /p>

6-M 3.
48 3.
48

12-M 3.
53 3.
54

(پایان)