اخبار جدید

تفکیک کره جنوبی 20 آوریل 2023 بازده

(%) جهش جلسه(%) (BP)

سل 1 ساله 3.
234 3.
237 -0.
3

سل 2 ساله 3.
378 3.
379 -0.
1

سل 3 ساله 3.
334 3.
337 -0.
3

سل 10 ساله 3.
409 3.
370 + 3.
9

MSB 2 ساله 3.
344 3.
361 -1.
7

CB 3 ساله (AA-) 4.
146 4.
146 0.
0

CD 91 روزه هیچ

(END)