اخبار جدید

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 14 نوامبر (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به عنوان مثال در مورد Yonhap Infomax، آژانس مالی و alpenstock Yonhap، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
35 3.
35

2-M 3.
67 3.
67

3-M 4.
02 4.
03

6-M 4.
60 4.
60

12-M 5.
03 5.
08

(پایان)