اخبار جدید

روز دوشنبه

سئول، 21 نوامبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح دوشنبه است.

دما (C) بارش احتمالی

بالا /کم (%)

سئول 16/08 در یک درهم و برهم 30

اینچئون 15/09 استراتوس 30

سوون 16/07 stormy 30

Cheongju 17/07 20

Daejeon 18/05 20

Chuncheon 15/04 اضافه شده 30

Gangneung 20/11 20

Jeonju 19/08 20

Gwangju 19/08 20
< /p>

Jeju 20/15 mushy 10

Daegu 19/07 20

Busan 21/12 20

< p> (پایان)